Dokumenty DSO Lesy Policka:

Účetní závěrka DSO Lesy Policka sestavená ke dni 31. 12. 2013

Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka zveřejňuje v souladu se Zákonem o účetnictví a Zákonem o obcích účetní závěrku svazku sestavenou ke dni 31. 12. 2013. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12 M. Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici u účetní DSO p. Dostálové, Nízká Srbská čp. 92, Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění.

Bukovice: 13. února 2014

předseda DSO Lesy Policka
ing. Jiří Krtička

Přílohy:


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar